Algemene Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1: INLEIDING

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen op exclusieve wijze de commerciële betrekkingen tussen STREETNATURE SPRL (hierna de “Firma”) en iedere persoon die online aankopen doet van goederen en diensten die door de Firma worden aangeboden op www.natural-shop.bio (hierna de “Klant”).

De Klant neemt kennis van deze algemene verkoopvoorwaarden tijdens inschrijving op www.natural-shop.bio (hierna de “Website”).

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bovendien te allen tijde toegankelijk op de Website.

ARTIKEL 2: BESTELVOORWAARDEN EN -WIJZEN

De Klant verklaart minstens 18 jaar te zijn en rechtsbevoegdheid te hebben of in het bezit te zijn van ouderlijke toestemming die hem in staat stelt een bestelling op de Website te doen.

De Klant verklaart tevens dat de bestellingen die op de Website zijn gedaan corresponderen met de normale behoeften van zijn huishouden.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling impliceert de acceptatie ervan door de Klant, in zijn geheel en voor de vastgestelde prijs.

Deze bevestiging geldt als ondertekening en acceptatie van alle verrichte transacties op de Website.

Na elke bestelling die de Klant heeft gedaan, zal de Firma hem een elektronisch bericht sturen, waarin de bestelling wordt bevestigd en (i) de specifieke kenmerken van de bestelde artikelen, (ii) hun prijs en (iii) de eventuele leveringskosten staan vermeld.

ARTIKEL 3: HERROEPINGSRECHT

De Klant kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst herroepen, zonder dat hij enige boete verschuldigd is aan de Firma, dit overeenkomstig artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Deze termijn vangt aan op de dag volgend op de dag van levering van de bestelling aan de Klant.

De uitoefening van het herroepingsrecht kan in geen geval impliciet zijn en kan derhalve niet voortvloeien uit het enkele feit dat de Klant de ontvangst van de bestelling niet bevestigt.

In geval van herroeping zal de Firma de Klant binnen 30 dagen na de uitoefening van dit recht terugbetalen.

De kosten voor het retourneren van de koopwaar zullen door de Klant betaald dienen te worden.

De kosten voor het retourneren van de koopwaar zullen echter niet voor rekening van de Klant zijn als de koopwaar niet voldoet aan de beschrijving.

ARTIKEL 4: PRIJS, BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

4.1 De op de Website getoonde prijzen worden vermeld in euro’s, inclusief alle Belgische belasting (Belgische BTW en andere van toepassing zijnde belastingen), exclusief een bijdrage aan de frankeerkosten, afhandelingskosten van de bestelling en kosten van cadeauverpakkingen.

4.2 Bestellingen worden geaccepteerd voor zover ze op voorraad zijn.

De Klant wordt op de informatiepagina van elk artikel geïnformeerd over de beschikbaarheid van de verkochte artikelen op de Website.

Als de artikelen, ondanks de oplettendheid van de Firma, niet beschikbaar zijn, zal de Klant daar zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.

In dat geval verplicht de Firma zich alles in het werk te stellen om de Klant een artikel aan te bieden met een gelijkwaardige kwaliteit en prijs. Bij gebrek hieraan zal de bestelling automatisch worden geannuleerd.

De koopwaar zal worden afgeleverd op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. De Firma zal niet aansprakelijk worden gehouden voor een fout in het opgegeven adres.

4.3 De Klant kiest een betaalmiddel uit de middelen die worden aangeboden bij de bestelling (beveiligde betaling, bankcheque of bankoverschrijving).

4.4 De koopwaar wordt geleverd na bevestiging van de betaling van de bestelling door de Klant.

4.5 Bij levering van de koopwaar heeft de Klant de verplichting de fysieke staat en de inhoud van het (de) pakket(ten) te controleren in bijzijn van de expediteur.

Iedere afwijking van de levering (beschadiging, ontbrekende koopwaar, etc.) dient absoluut, onder voorbehoud, en op duidelijke wijze en gedetailleerd, door de Klant op de leveringsbron van de expediteur te worden vermeld.

De Klant zal deze afwijking tevens melden door in de 2 werkdagen volgend op de leveringsdatum de expediteur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen, waarin nogmaals wordt gewezen op de genoemde reclamaties.

Koopwaar zal enkel worden vervangen of geruild bij nakoming van de hierboven vermelde voorschriften.

De Klant verplicht zich bovendien om gelijktijdig een kopie van dit schrijven, vergezeld van de leveringsbron, te zenden aan: contact@natural-shop.bio.

4.6 Iedere terugzending van koopwaar dient uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen tussen STREETNATURE en de koper. De kosten voor het terugzenden zullen voor rekening van de koper zijn.

ARTIKEL 5: DOUANERECHTEN

Elke bestelling die is geplaatst op de Website en wordt geleverd buiten België, kan worden onderworpen aan eventuele belastingen en douanerechten, die worden opgelegd op het moment dat het pakket op de bestemming aankomt. Deze douanerechten en eventuele belastingen betreffende de koopwaar zijn voor rekening van de Klant en behoren tot zijn eigen verantwoordelijkheid.

De Firma is niet verplicht de douanerechten en van toepassing zijnde belastingen te verifiëren en de Klant ervan op de hoogte stellen.

ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEID

6.1 De door de Firma verkochte producten zijn onder andere voedingssupplementen. Geen enkel voedingssupplement vervangt een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Voedingssupplementen dienen buiten het bereik van kinderen bewaard te worden. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid dient niet overschreden te worden.

Therapeutische toepassingen vervangen in geen geval een medische behandeling of diagnostiek.

De Firma kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzichtig gebruik of onjuiste toepassingen van de producten.

6.2 De Firma heeft voor alle toegangsstappen op de Website, het bestelproces, de levering of latere diensten slechts één inspanningsverbintenis.

De verantwoordelijkheid van de Firma zal, conform de jurisprudentie, niet gelden voor ongemakken of nadelen die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een verbreking van de verbinding, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of gevallen waarbij sprake is van overmacht.

De bestelde koopwaar wordt verzonden door de gebruikelijke postdiensten of per expediteur. De Firma wijst derhalve elke verantwoordelijkheid af voor een aanzienlijke vertraging van de levering door de postdiensten of de transportmiddelen, alsmede in geval van staking of verlies van de bestelde koopwaar.

De transportrisico’s worden gedragen door de Klant, die aanvragen voor het gebruik ervan zal indienen bij de postdiensten of de verantwoordelijke expediteur.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendom van de koopwaar zal slechts overgedragen worden aan de Klant na volledige betaling van de gefactureerde prijs, inclusief de behandelings- en betalingskosten.

ARTIKEL 8: EERBIEDIGING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De Firma behoudt zich het recht voor gegevens over de Klant te verzamelen, in het bijzonder als deze een bestelling doet of door gebruikmaking van cookies (klein bestand gestuurd door een internetserver, dat zich op de harde schijf van de computer installeert. Het houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik door de Firma.

Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan instellingen die contractueel verbonden zijn met de Firma (commerciële partners, charitatieve en associatieve sectoren of belangen- of opiniegroeperingen), die u persoonlijke promotionele aanbiedingen zullen sturen. Indien u dit niet wenst, verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de Firma.

Conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u op ieder moment over het recht deze gegevens in te zien en te verbeteren alsmede het recht van verzet indien u niet meer geïnformeerd wenst te worden over de activiteiten van de Firma.

Aanvullende inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de geautomatiseerde behandeling van gegevens, kunnen worden verkregen bij het publiek register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel of op de website http://privacy.fgov.be).

[De Website van de Firma bevat links naar websites die niet aan haar toebehoren. De Firma kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites, noch voor de gevolgen van het gebruik van deze websites door de Klant.

De via de Website verspreide informatie wordt regelmatig geactualiseerd en gecontroleerd. De Firma kan evenwel niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of eventuele directe of indirecte schade voortvloeiend uit het bezoek aan, of het gebruik van deze Website door de Klant, of voor een schade of virus die de computer of andere computerapparatuur van de Klant zou kunnen treffen. Conform de Wet van 6 januari 1978 beschikt de Klant over het recht om gegevens die hem betreffen in te zien en te verbeteren.]

ARTIKEL 9: IDENTIFICATIE

De Firma identificeert zich op de volgende wijze:

Naam: STREETNATURE SPRL

Hoofdkantoor: Paul Lautersstraat 6

1050 Brussel

KBO-nummer: BE0837.406.542[1]

e-mail adres: contact@natural-shop.bio

ARTIKEL 10: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle onderdelen van de Website van de Firma, zowel beeld- als geluidsmateriaal, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door het auteurs-, merken- of octrooirecht en meer in het algemeen door het intellectuele eigendom.

Deze onderdelen zijn het exclusieve eigendom van de Firma.

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafieken, en meer in het algemeen de berichten en hun inhoud etc. die op de Website toegankelijk zijn, worden beschermd door het recht van intellectueel en/of industriëel eigendom.

Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de Firma en/of de betreffende derde is de Klant bevoegd om afgeleide werken die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op onderdelen die aanwezig zijn op de Website te wijzigen, kopiëren, verhuren, uitlenen, verkopen, distribueren of vervaardigen. Het is dientengevolge verboden (en de Klant kan geen toestemming verlenen aan anderen) om een afgeleid werk te kopiëren, wijzigen of creëren, het ontwerp of de samenstelling van de broncode om te vormen of op een andere wijze te trachten die te achterhalen, verkopen, verschaffen, onderlicenties te verstrekken of op welke wijze dan ook een recht over te dragen dat betrekking heeft op de Website en de inhoud ervan.

De Klant wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale voorschriften voor de bescherming van databanken en computerprogramma’s en meer in het bijzonder naar de wetten van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken en 30 juni 1994 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s.

De Klant die over een eigen Website beschikt en voor persoonlijk gebruik een gewone link wenst te plaatsen die rechtstreeks naar de Website van de Firma doorstuurt, is verplicht hiervoor van te voren toestemming van de Firma te vragen.

Deze toestemming zal echter in geen geval kunnen worden geïnterpreteerd als een impliciete overeenkomst tot aansluiting.

Elke hypertextlink die doorstuurt naar de Website en de techniek van framing of in-line gebruikt is daarentegen uitdrukkelijk verboden.

In alle gevallen dient elke link, zelfs indien stilzwijgend toegestaan door de Firma, op eerste verzoek van de Firma verwijderd te worden. Deze links blijven het exclusieve eigendom van de Firma.

ARTIKEL 11: NIETIGHEID

Indien een van de clausules van deze algemene voorwaarden door een wijziging van de wet, voorschriften of een gerechtelijke beslissing van nul en gener waarde zou zijn, zal dit in geen geval van invloed zijn op de geldigheid en de naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 12: DUUR

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode waarin door de Firma online diensten worden aangeboden.

ARTIKEL 13: BEWIJS

De geïnformatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard in de computersystemen van de Firma en haar partners, zullen worden beschouwd als bewijzen van de communicatie, de bestellingen en de betalingen die tot stand zijn gekomen tussen de partijen.

ARTIKEL 14: DIVERSEN

De door de Firma verkochte koopwaar komt overeen met de beschrijving en presentatie die ervan is gegeven op de Website.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen van de Firma kan er op de Website sprake zijn van fouten. De Firma zal hiervoor in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Behalve in geval van een tegengestelde contractuele of wettelijke bepaling, zal elke tussen de Firma en de Klant tot stand gekomen transactie die niet binnen een maand na de levering van de koopwaar is betwist, geen aanleiding meer kunnen geven tot reclamatie.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van een geschil is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd.[1] Tr. note: The acronym “BCE” stands for Crossroad Business Bank, which is a databank created within Federal Public Service economy and which contains data on the identification of Companies. This databank is intended to streamline administrative procedures for businesses and contribute to more efficient business operations.


Accept Site use cookies